Με απόφαση του ΥΠΕΝ, χορηγήθηκε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης για την επέκταση του εν λειτουργία αιολικού πάρκου από 27,2 MW (µέγιστη παραγόµενη ισχύς) σε 34,5 ΜW, στη θέση «Αγία ∆υνατή» του ∆ήµου Κεφαλονιάς, της ΠΕ Κεφαλληνίας, λόγω εγκατάστασης µιας επιπλέον ανεµογεννήτριας 2,3 MW και αύξησης ισχύος των λειτουργούντων Α/Γ κατά 5 MW.

Η ισχύς της άδειας εγκατάστασης είναι διετής, λαµβάνοντας δε υπόψη τη παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4414/2016, η ισχύς της άδειας εγκατάστασης επεκτείνεται πέραν της διετίας για διάστημα ίσο µε αυτό από την ηµεροµηνία χορήγησής της έως την 31 ∆εκεµβρίου 2016.

http://energypress.gr/news/epektasi-sto-aioliko-tis-eltehanemos-stin-kefalonia