Ενδιαφέρουσες αλλαγές, σε σχέση με τις αρχικές προθέσεις που είχαν παρουσιαστεί σε σχετική ημερίδα, όσον αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τα αιολικά εισηγείται η ΡΑΕ, σε μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί η – θετική και αρνητική – πείρα που έχει συσσωρευτεί, να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της αγοράς, αλλά και να σχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο το πλαίσιο προκειμένου να είναι συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε, και να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι.

Σημαντικό είναι για παράδειγμα ότι η ΡΑΕ έχει ήδη λάβει υπόψη τις επικείμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει το ΥΠΕΝ για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί με θετικά αποτελέσματα.

Με τις αλλαγές που προτείνονται, η ΡΑΕ επιχειρεί να απαντήσει στην πρόκληση της προοπτικής συγκέντρωσης του κλάδου στους «μεγάλους παίχτες», αφού αφενός διατηρείται η δυνατότητα μικρών έργων να μετέχουν στην αγορά, αφετέρου ευνοείται και η σύμπραξη ενεργειακών συνεταιρισμών, οι οποίοι επιδιώκεται να αποτελέσουν «άμυνα» έναντι της συγκέντρωσης του κλάδου.

Όριο τα 3 MW, ευνοϊκές προβλέψεις για ενεργειακούς συνεταιρισμούς

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ προτείνει συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες μόνο για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 3MW. Στην περίπτωση των ενεργειακών συνεταιρισμών, το όριο προτείνεται στα 6 MW.

Στη βάση αυτής της πρότασης, έργα ισχύος μικρότερης των 3MW ή, στην περίπτωση των ενεργειακών συνεταιρισμών, μικρότερης των 6 MW, τίθενται εκτός ανταγωνιστικών διαγωνιστικών διαδικασίων.

Επίσης, η ΡΑΕ προσανατολίζεται στη θέσπιση κανόνα ελάχιστης απόστασης μεταξύ διαφορετικών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κατάτμησης.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, πρόσφατο ρεπορτάζ του energypress, σύμφωνα με το οποίο φαινόταν ότι κέρδιζε έδαφος η άποψη περί διατήρησης της δυνατότητας των μικρών αιολικών να μείνουν εκτός διαγωνισμού, αλλά με ισχυρές δικλείδες ασφαλείας που θα μπλοκάρουν τον πολυτεμαχισμό, έναντι της αρχικής σκέψης περί κατάργησης του ορίου (το οποίο είχε τεθεί στα 6 MW).

Το καθεστώς ενίσχυσης και το σκεπτικό της ΡΑΕ

Με τις συγκεκριμένες προτάσεις, η ΡΑΕ επιχειρεί να απαντήσει σε ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, στη βάση μιας αντικειμενικής αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με ώριμα και μη έργα.

Σε σχέση με το καθεστώς ενίσχυσης, η πρόταση της ΡΑΕ προβλέπει ότι σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν πρόκειται για συνεταιρισμό ή όχι, έργα ισχύος 0-3 MW θα λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση με Σ.Ε.Σ.Τ., ενώ έργα ισχύος άνω των 3 MW θα λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση με Σ.Ε.Δ.Π.

Υπενθυμίζεται ότι, με τροπολογία που πέρασε το ΥΠΕΝ στα τέλη του 2016, ορίστηκε ότι τα αιολικά μέχρι 6 MW δεν θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, αλλά λαμβάνουν feed in premium επί της διοικητικά καθοριζόμενης τιμής (98 ευρώ/MWh).

Η διάκριση αυτή για τα έργα μέχρι 3 MW (ή 6 MW, στην περίπτωση των συνεταιρισμών), έρχεται να απαντήσει στο ζήτημα του μικρού πλήθους ώριμων έργων, καθώς και σε φαινόμενα επιχειρηματικών αποφάσεων κατάτμησης ισχύος. Η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη ότι σε τέτοιας κλίμακας έργα δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.