Ο Όμιλος των εταιρειών της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 1.1.2017 έως 30.9.2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Παρά τα χαμηλότερα ανεμολογικά δεδομένα της εν λόγω περιόδου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 35,22 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1% σε σχέση με τους εννέα πρώτους μήνες του 2016 (32,89 εκατ. ευρώ), λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος.

Αναλόγως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 25,29 εκατ. ευρώ, έναντι 23,47 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (αύξηση 7,8%), ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 4,3%, σε 16,92 εκατ. ευρώ από 16,23 εκατ. ευρώ τους εννέα πρώτους μήνες του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 6,93 εκατ. ευρώ από 8,01 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2016, καθώς αυξήθηκαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυρίως λόγω μη κεφαλαιοποίησης, πλέον, των χρηματοοικονομικών εξόδων του αιολικού πάρκου στο Λύρκειο, που τέθηκε σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2016. Εκ των 6,93 εκατ. ευρώ, τα 6,79 εκατ. αποδίδονται στη μητρική, έναντι 7,65 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,0821 ευρώ έναντι 0,0925 ευρώ το εννεάμηνο του 2016.

Ο καθαρός δανεισμός (σύνολο δανείων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση βραχυπρόθεσμα) σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε σε 160,27 εκατ. ευρώ έναντι 124,04 εκατ. στις 31.12.2016, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 34,10 εκατ. ευρώ έναντι 30,83 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2016. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,65 εκατ. ευρώ, έναντι 21,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε 18,59 εκατ. ευρώ έναντι 15,15 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,00 εκατ. ευρώ, έναντι 7,36 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, και τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1089 έναντι 0,0892 ευρώ για το εννεάμηνο του 2016.

Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ανέρχεται σε 260,30 MW, τα οποία αφορούν σε δεκαέξι (16) αιολικά πάρκα 253,35 MW, ένα (1) μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα (1) φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MW. Τα δύο (2) τελευταία αιολικά πάρκα που ολοκληρώθηκαν είναι το Καλογεροβούνι (17,1 MW) στο Δήμο Μονεμβασιάς και η επέκταση (2,35 MW) του αιολικού πάρκου Αγία Δυνατή στην Κεφαλλονιά.

Πλέον, έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του Ιουλίου 2014 (όπως αυτό περιγραφόταν στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών) και έχει αρχίσει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού προγράμματος, που περιλαμβάνει αιολικά πάρκα 127,6 MW, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2018.

Τέλος, έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 636 MW βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας (εκ των οποίων 113 MW με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους).

https://energypress.gr/news/elteh-anemos-ependytiko-programma-127-aiolikon-mw-mehri-ta-teli-toy-2018