Η Διοίκηση της «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα  εταιρικά γεγονότα:

1. Απόκτηση του συνόλου των μετοχών συνδεδεμένων εταιρειών

Την 2η Δεκεμβρίου 2019 η «Εταιρεία» προέβη στην αγορά:

α) οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (8.300) κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ Α.Ε.»,  οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,05% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος ογδόντα τριών χιλιάδων Ευρώ (83.000,00 €). Η Εταιρία έχει ήδη σε λειτουργία εγκατεστημένο αιολικό σταθμό ισχύος 1,6 MW.

Μετά από την ως άνω αγορά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ» ανέρχεται πλέον σε 100,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

 

β) δέκα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (13.760) κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ», οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,292% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος εκατό τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (137.600,00 €). Η Εταιρία έχει ήδη σε λειτουργία εγκατεστημένο αιολικό σταθμό ισχύος 12 MW.

Μετά από την ως άνω αγορά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην «ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  ανέρχεται πλέον σε 100,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2. Μεταβίβαση του συνόλου των συμμετοχών της «Εταιρείας», συνδεδεμένης εταιρείας

Α. Την 2η Δεκεμβρίου 2019 η «Εταιρεία» προέβη στην μεταβίβαση αιτία πωλήσεως, εξακοσίων (600) κοινών ονομαστικών μετοχών της συνδεδεμένης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΥΗΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Α.Ε.», οι οποίες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, αντί συνολικού τιμήματος έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00 €).  Η Εταιρία έχει λάβει άδεια παραγωγής μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 1,35MW, χωρίς έως σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότησή του.

Μετά από την ως άνω μεταβίβαση η Εταιρεία δεν έχει πλέον οιαδήποτε συμμετοχή στο ως άνω νομικό πρόσωπο. https://energypress.gr/news/i-delta-tehniki-apokta-meridia-se-dyo-aiolika-kai-polei-10-se-akomi-ena