Στις 07.02.2020, δημοσιεύθηκε η ετήσια Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 (ΦΕΚ Β΄ 368/07.02.2020) για τον καθορισμό της δημοπρατούμενης, μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, μεγίστης ισχύος ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Σκοπός της Κ.Υ.Α. είναι ο προσδιορισμός του ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών για το έτος 2020, η ρύθμιση της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς ανά διαδικασία, καθώς και η καταγραφή  του ποσού του τέλους συμμετοχής της ανταγωνιστικής διαδικασία.

Η ανά έτος έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορίζει τη μεθοδολογία των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και επηρεάζει ακολούθως τις τιμές αναφοράς τόσο των έργων που υπάγονται σε ανταγωνιστική διαδικασία, όσο και των έργων που λαμβάνουν σταθερή τιμή. Για το 2020, τα όρια δημοπρατούμενης ισχύος είναι υψηλότερα και προσαυξημένα και κατά την υπολειπόμενη ισχύ του 2019 της εκάστοτε τεχνολογίας. Παράλληλα, προς τη σωστή κατεύθυνση αποτιμάται και η μείωση της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών η οποία για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, καθορίζεται στα 63,00 €/MWh. Οι κυριότερες ρυθμίσεις  που εισάγονται για το έτος 2020 προβλέπουν τα εξής:

Α) Τον ελάχιστο αριθμό ανταγωνιστικών διαδικασιών που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2020, με τις κάτωθι εξειδικεύσεις :

  • Τον σχεδιασμό για την πραγματοποίηση εντός του 2020  τουλάχιστον μίας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, κοινής κατά τεχνολογία, με συνολική δημοπρατούμενη ισχύ τα 600 MW. Δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν οι μεμονωμένοι σταθμοί αιολικής παραγωγής ενέργειας μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, και τα συγκροτήματα τουλάχιστον δύο αιολικών με τη προϋπόθεση να έχουν είτε  κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα είτε η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής να είναι μεγαλύτερη των 50 MW. Παράλληλα δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW και τα συγκροτήματα τουλάχιστον δύο φωτοβολταϊκών σταθμών που είτε έχουν κοινό σημείο σύνδεσης με το σύστημα είτε η εγκατεστημένη ισχύς τους να είναι μεγαλύτερη των 20 MW. Επίσης στην κοινή διαδικασία δύνανται να συμμετάσχουν συγκροτήματα τουλάχιστον ενός αιολικού και ενός φωτοβολταϊκού σταθμού με κοινό σημείο σύνδεσης στο σύστημα ή με Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. Διατηρείται, τέλος, το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είτε έχουν ενταχθεί στις διαδικασίες ταχείες αδειοδότησης του ν. 3775/2009, είτε έχουν χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση του ν. 3894/2010, με την προϋπόθεση η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους να είναι μεγαλύτερη των 20 MW.
  • Tον σχεδιασμό για την πραγματοποίηση εντός του 2020, τουλάχιστον μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας ανά τεχνολογία. Αναφορικά με τους αιολικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανέρχεται στα 480 MW, προσαυξημένη κατά την αδιάθετη δημοπρατούμενη ισχύ του έτους 2019. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν οι αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύς παραγωγής άνω των 3MW έως 50 MW και οι αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW έως 50  MW. Για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών σταθμών ορίζεται ως συνολική δημοπρατούμενη ισχύς τα 300 MW πλέον των 182 MW, που σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 1246/2019 ανέρχεται η υπολειπόμενη ισχύς των ανταγωνιστικών διαδικασιών του έτους 2019. Με βάση τα παραπάνω η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς εντός του 2020 για τους φ/β σταθμούς ανέρχεται στα 482MW και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φ/β σταθμοί ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW έως 20 MW. Στην ειδική ανταγωνιστική διαδικασία για τους φ/β σταθμούς δύνανται να συμμετάσχουν και οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW και η ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <=1MW ή σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με αντίστοιχη εγκατεστημένη ισχύ.

Σημειώνεται δε, ότι δυνάμει των προβλέψεων της εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης, στην περίπτωση που δεν καλύπτεται με βάση τις προσφορές η δημοπρατούμενη ισχύς μιας εκ των ανταγωνιστικών διαδικασιών είναι δυνατή η υπερκάλυψή της με την επιλογή του αμέσως επόμενου σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών. Κριτήριο κατάταξης στην περίπτωση αυτή αποτελεί η τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία.

Β) Την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφορών της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας του 2020, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις :

  • Για τους φ/β σταθμούς  εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW ορίζονται τα 63,00€/MWh ως ανώτατη τιμή για την υποβολή προσφοράς στην πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία του 2020.
  • Για τους αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής από 3,01 MW έως 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες Παραγωγής Ισχύος μεγαλύτερης των 6 MW έως και 50 MW ορίζονται τα 62,99€/ΜWh ως ανώτατη τιμή για την υποβολή προσφοράς στην πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία του 2020

  Γ) Το μοντέλο προσδιορισμού της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφορών μετά την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία του έτους 2020, με τις ακόλουθες εξειδικεύσεις :

  • Για τις, ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ο προσδιορισμός της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς προκύπτει από τη στάθμιση της μέσης τιμής των προσφορών που κατοχυρώθηκαν μέσω   της προηγούμενης ανταγωνιστικής ανά κατηγορία και τεχνολογία με την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της ίδιας κατηγορίας και τεχνολογίας.
  • Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες η  ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφορών καθορίζεται επί τη βάση της ελάχιστης τιμής μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθεισών προσφορών της αμέσως προηγούμενης ανταγωνιστικές διαδικασίας.

Δ) Το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, το οποίο προσδιορίζεται επί τη βάση της κατηγορίας ισχύος αυτών και κυμαίνεται από 500€ (για φ/β σταθμούς ισχύος από 500 kW έως 20 MW) έως και 5.000€ για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέγιστης ισχύος 50 και 20 MW, αντίστοιχα.

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι ενώ δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Υπουργική Απόφαση του προηγούμενου έτους, η σχετική μείωση της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφορών σε όλες τις κατηγορίες σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσαύξησης των ορίων δημοπρατούμενης ισχύος κατά την υπολειπόμενη ισχύ του 2019 της εκάστοτε τεχνολογίας, αποτιμώνται θετικά για την εξέλιξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών μέγιστης ισχύος ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α για το 2020.https://energypress.gr/news/neo-nomothetiko-plaisio-me-ta-ypsilotera-oria-dimopratoymenis-ishyos-kai-hamiloteres-times-gia