Δύο νέα πληροφοριακά συστήματα και τους σχετικούς Οδηγούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αιτήσεων για Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ που είχαν υποβληθεί αφενός μέχρι τον κύκλο Ιουνίου 2018 και αφετέρου από τον κύκλο του Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019  θα παρουσιαστούν σε ειδική διαδικτυακή Ημερίδα που θα πραγματοποιήσει η ΡΑΕ την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 πμ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επενδυτές που είχαν καταθέσει αυτές τις «παλιές» αιτήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να  υποβάλλουν, εντός συγκεκριμένης ανελαστικής προθεσμίας επικαιροποιημένα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους.

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Για την πρώτη κατηγορία, η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Για τη δεύτερη κατηγορία, από την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 πμ έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 αναφορικά με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, και με σκοπό την αποτελεσματική και προσήκουσα επικαιροποίηση των αιτήσεων που κατά τη θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου εκκρεμούν στην Αρχή, προκειμένου για την έκδοση των αντίστοιχων Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση με τη συνεργασία της εταιρείας CosmoOne,  δύο (2) νέων πληροφοριακών συστημάτων. Με τα νέα αυτά πληροφοριακά συστήματα θα καταστεί εφικτή η υποβολή όλων των αιτημάτων για την  επικαιροποίηση των στοιχείων των αιτήσεων με τρόπο απλό, λειτουργικό και αξιόπιστο. Τα συστήματα αυτά και οι σχετικοί Οδηγοί θα παρουσιαστούν σε ειδική διαδικτυακή Ημερίδα που θα πραγματοποιήσει η Αρχή την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 πμ.

Η Αρχή προχωρά παράλληλα στην υλοποίηση νέου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος με τη συνεργασία της εταιρείας CosmoOne, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για τη χορήγηση/τροποποίηση Βεβαιώσεων Παραγωγού που θα υποβάλλονται από τον επόμενο κύκλο υποβολής (Οκτώβριος 2020) και επέκεινα και η οποία θα παρουσιαστεί σε σχετική ημερίδα, τον Σεπτέμβριο 2020. Στο ίδιο πλαίσιο, η Αρχή προχωρά στην εκπόνηση του οικείου Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4685/2020.

Στόχος των ανωτέρω ενεργειών είναι η εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ στη χώρα μας. Ενδιαφέρον που συνεχώς διευρύνεται μετά τη σταδιακή υιοθέτηση απλοποιημένου συστήματος αδειοδότησης, την υιοθέτηση του νέου μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (SA 4466), και του νέου πλαίσιου ανταγωνιστικών διαδικασιών που επίσης εγκρίθηκε από την ΕΕ (SA 48143) και εφαρμόζεται με εξαιρετική επιτυχία καθ’ ομολογία εγχώριων και διεθνών θεσμικών και μη φορέων, και με απτό αποτέλεσμα την εξισορρόπηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Οι θεμελιώδεις αυτές επιτυχίες της χώρας δημιουργούν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και απολύτως διαφανές περιβάλλον για νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ.

 

Α. Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/2020)  για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018

 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 4685/2020 τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται σύμφωνα το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), και τον οικείο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ 2373/2011. Ειδικότερα πρόβλεπεται ότι «1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει, και την απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, για την έναρξη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων από τη ΡΑΕ, η οποία κατά το νόμο ορίζεται ως Φορέας Αδειοδότησης, οι αιτούντες οφείλουν να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να  υποβάλλουν, εντός συγκεκριμένης ανελαστικής προθεσμίας επικαιροποιημένα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου με τις οποίες εισάγονται περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ.

Η επικαιροποίηση αυτή θα λάβει χώρα μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα της ΡΑΕ την Παρασκευή 12.6.2020, και θα εκδοθεί προς τούτο σχετικός οδηγός υποβολής αιτήσεων που θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη της προθεσμίας επικαιροποίησης των αιτήσεων.

Η προθεσμία που τίθεται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη είναι τριάντα (30) ημέρες από  την ανακοίνωση της Αρχής, μη δυνάμενη να παραταθεί.

Κατά τα ως άνω, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις ως άνω μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4685/2020, οφείλουν να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να επικαιροποιήσουν τον φάκελο της αίτησής τους ως προς τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών, από Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης εντός της ως άνω προθεσμίας και σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό υποβολής, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

 

Β. Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄92/2020)  για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο του Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019

 

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 4685/2020 τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο του Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 21 και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 και επομένως αξιολογούνται με το νέο νόμο. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

«1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 21 και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.»

Κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, για την έναρξη αξιολόγησης των σχετικών αιτημάτων από τη ΡΑΕ, η οποία κατά το νόμο ορίζεται ως Φορέας Αδειοδότησης, οι αιτούντες οφείλουν να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να  υποβάλλουν, εντός συγκεκριμένης ανελαστικής προθεσμίας, επικαιροποιημένα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου με τις οποίες εισάγονται περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ.

Η επικαιροποίηση αυτή θα λάβει χώρα μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα παρουσιαστεί σε ειδική ημερίδα της ΡΑΕ την Παρασκευή 12.6.2020, και θα εκδοθεί προς τούτο σχετικός οδηγός υποβολής αιτήσεων που θα ανακοινωθεί πριν την έναρξη της προθεσμίας επικαιροποίησης των αιτήσεων.

Η προθεσμία που τίθενται σύμφωνα με την ως άνω διάταξη είναι δεκαπέντε μέρες (15) ημέρες από  ημερομηνία έναρξης της επιβεβαίωσης και επικαιροποίησης των αιτημάτων, μη δυνάμενη να παραταθεί.

Κατά τα ως άνω, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Δεκεμβρίου 2019, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις ως άνω μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4685/2020, οφείλουν να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους και να επικαιροποιήσουν τον φάκελο της αίτησής τους ως προς τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών, εντός των πολυγώνων των αρχικών, από την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 πμ έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00.

Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης εντός της ως άνω προθεσμίας και σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό υποβολής, οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, 11:00 πμ

Ημερίδα της ΡΑΕ: Εφαρμογή των διατάξεων του  ν. 4685/2020 για την επιβεβαίωση και επικαιροποίηση παλαιών αιτημάτων (άρθρα 23,24)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του νέου νόμου 4685/2020 που αφορούν την επιβεβαίωση και επικαιροποίηση παλιών αιτημάτων και ειδικότερα:

α) Αιτήματα για χορήγηση άδειας Παραγωγής έως τον κύκλο του Ιουνίου 2018 και

β) Αιτήματα για χορήγηση άδειας Παραγωγής από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 έως και τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 (6 κύκλοι)

και με σκοπό την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση της ενεργειακής αγοράς για την εφαρμογή των ανωτέρω, θα πραγματοποιήσει Ημερίδα την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 πμ, για να ενημερώσει για τις ενέργειές της και να παρουσιάσει τα δύο νέα πληροφοριακά συστήματα που αναπτύχθηκαν μέσω των οποίων θα γίνει η επιβεβαίωση/ επικαιροποίηση των παλαιών αιτημάτων.

  • 1ο πληροφοριακό σύστημα για τα αιτήματα έως τον κύκλο Ιουνίου 2018, τα οποία θα αξιολογηθούν με βάση τον παλιό (ισχύοντα) Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2773/25.11.2011)
  • 2ο πληροφοριακό σύστημα, για τα αιτήματα από τον κύκλο Σεπτ. 2018 έως και τον κύκλο Δεκ. 2019, τα οποία θα αξιολογηθούν με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης του ν.4685/2020.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εν δυνάμει συμμετεχόντων (κατ’ ανώτατο 1.000 συμμετέχοντες), παρακαλούμε για την έγκαιρη εγγραφή των ενδιαφερομένων στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://attendee.gotowebinar.com/register/923025025653648909

 

Η Ημερίδα θα ξεκινήσει στις 11:00 π.μ.

https://energypress.gr/news/epivevaiosi-endiaferontos-kai-epikairopoiimena-stoiheia-zitaei-i-rae-gia-tin-axiologisi-ton