Έκθεση με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών ΑΠΕ που διενήργησε η ΡΑΕ κατά από το 2018 ως το 2020 έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Αρχή. Την έκθεση μπορείτε να τη βρείτε στα επισυναπτόμενα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΕ μετά την πρώτη πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία του 2016, προχώρησε στην υλοποίηση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2018-2020, κατά τη διάρκεια της οποίας αφενός υπερκαλύφθηκε ο στόχος των 2,6GW που είχε τεθεί αρχικά, αφετέρου υπήρξε δραστική μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.

Αξίζει να αναφερθεί ειδικά ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που διενήργησε η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως βέλτιστη πρακτική που ενισχύει τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

Στο κείμενο των 174 σελίδων της Έκθεσης περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται εισαγωγή και παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο. Αναδεικνύεται ότι η Αρχή παρακολουθούσε συνεχώς την πορεία της κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, και προχωρούσε σε υποβολή γνωμοδοτήσεων προς το αρμόδιο Υπουργείο για τη βελτίωσή τους. Υπάρχει πλήθος γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ και πλήθος Υπουργικών Αποφάσεων που τροποποιήθηκαν και που όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο που διαρκώς βελτιώνοντας οδήγησε στη μέχρι σήμερα επιτυχή έκβαση των διαγωνισμών. Στοιχείο εξαιρετικής συνεργασίας όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ ΡΑΕ και ΥΠΕΝ, ο καθένας στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων.

Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών διαδικασιών: Οι δημόσιες διαβουλεύσεις, οι Ημερίδες και η εκπαίδευση της ενεργειακής αγοράς – οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη ΡΑΕ – η όλη διαδικασία εγγραφής των συμμετεχόντων, ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, αξιολόγησης από την Αρχή και της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Αναλύονται τα δομικά χαρακτηριστικά κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας (Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, κανόνας ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού (ξεκίνησε από 75% το 2018 και συνεχίστηκε το 2019-2020 με 40%), κανόνας “η εναπομείνουσα ισχύς μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία”, και οι κανόνες του αλγορίθμου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται λεπτομερής ανάλυση κάθε μίας ανταγωνιστικής διαδικασίας, τα αποτελέσματα αυτής, και αναλυτικά διαγράμματα.

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα και αναλύσεις μεταξύ των ανταγωνιστικών διαδικασιών (μεταβολή μεσοσταθμικών τιμών, ποσότητες που κατακυρώθηκαν, κτλ) και συμπεράσματα όλων των αναλύσεων.

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στη διάκριση της Ελληνικής ΡΑΕ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και με το χρυσό βραβείο στο πλαίσιο των Impact byte awards

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα Γενικά συμπεράσματα των ανταγωνιστικών διαδικασιών

Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται  προοπτικές για το μέλλον.

Ακολουθεί η έκθεση αποτελεσμάτων των Ανταγωνιστικών διαδικασιών Υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ της περιόδου 2018-2020 που διενεργήθηκαν από τη ΡΑΕ

https://energypress.gr/news/rae-ekthesi-me-leptomeri-analysi-ton-apotelesmaton-ton-diagonismon-ape-apo-2018-os-2020