Το Στατιστικό Δελτίο Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης για το μήνα Δεκέμβριο 2021 δημοσίευσε ο ΔΑΠΕΕΠ:

Αιολικά: 629.698
Φωτοβολταϊκά: 55.868
Θερμικοί Σταθμοί: 347
Υδροηλεκτρικά: 246.246
Συμπαραγωγή: 0

Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν (τιμές σε MWh)https://energypress.gr/news/dapeep-oi-eggyiseis-proeleysis-gia-dekemvrio-2021