Προ ημερών τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ, την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της παραγωγής και της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το πλαίσιο για την ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών. 

    Δεδομένου ότι «η υφιστάμενη διαδικασία αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ επιβαρύνει τους εμπλεκόμενους φορείς με διοικητικό φόρτο και δεν παρέχει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, προκειμένου να ανταπεξέλθει στον επιδιωκόμενο σκοπό της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος», οι νέες διατάξεις στοχεύουν στην απλοποίηση, την ψηφιοποίηση και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών. Προς τούτο, όλες οι ενέργειες για την απόκτηση αδειών θα διενεργούνται ψηφιακά, τα δικαιολογητικά που θα απαιτείται να κατατίθενται από τους επενδυτές μειώνονται δραστικά και περιορίζονται ποσοτικά, ενώ οι διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν σειριακές, πλέον, γίνονται παράλληλες, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο υλοποίησης.

Ειδικότερα, οι βασικές καινοτομίες που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β’ του νομοσχεδίου είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχικά, προβλέπεται η κατάργηση της Μη Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης και η υποβολή αίτησης για τη χορήγηση Οριστικής Σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να αποδεχθεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, υποβάλλοντας τη σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής στον Διαχειριστή, με την οποία η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης καθίσταται δεσμευτική. Σε περίπτωση μη αποδοχής της, εντός της δίμηνης προθεσμίας, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της, καθώς και η ισχύς της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή της Άδειας Παραγωγής και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο, έπειτα από σχετικό αίτημά του, στον αρμόδιο Διαχειριστή. Σημειώνεται δε πως η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία αποδοχής της, ενώ, εντός της διάρκειας ισχύος της, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει πλήρη αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης. Εφόσον, εντός της διάρκειας ισχύος της, εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης για τον σταθμό, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης. (Άρθρο 5) Αξίζει δε να τονιστεί πως για τα «μικρά έργα», ήτοι τους σταθμούς ΑΠΕ ισχύος έως 50 kW και τους αιολικούς σταθμούς ισχύος έως 20 kW, προβλέπεται για τη σύνδεση στο Δίκτυο η απλή γνωστοποίηση, χωρίς να απαιτείται η χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. (Άρθρο 38)
 • Όσον αφορά την Εγγυητική Επιστολή, το ύψος της οποίας ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αιτήματος σε kW, αυτή υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή με την υποβολή της αίτησης για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και όχι κατά την αποδοχή αυτής. Για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος νομοσχεδίου αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή, οι κάτοχοι των σταθμών υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του να προσκομίσουν την εγγυητική επιστολή. Εφόσον η Εγγυητική Επιστολή προσκομιστεί εντός της εν λόγω προθεσμίας και εφόσον η αίτηση είχε ήδη καταταγεί σε σειρά προτεραιότητας, διατηρεί την αρχική ημερομηνία πληρότητας της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, είτε λόγω μη προσκόμισης της Εγγυητικής Επιστολής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, είτε ελλείψει άλλων στοιχείων της αίτησης, οι αιτήσεις θεωρούνται μη πλήρεις. 

    Τόσο για τις «παλιές» όσο και για τις «νέες» αιτήσεις, η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη, ενώ θα πρέπει να ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι τη θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι την ενεργοποίηση της σύνδεσής του. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεν έχει τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύνδεσης, αυτή καταπίπτει υπέρ του ΕΛΑΠΕ. Με τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μειώνεται στο 1/4 του αρχικού ποσού. Με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή της Δήλωσης Ετοιμότητας, ή αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, με τη θέση του σταθμού σε λειτουργία ή την ενεργοποίηση της σύνδεσής του, ο αρμόδιος Διαχειριστής, εντός δέκα (10) ημερών, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποδεσμευτεί το εναπομείναν ποσό της εγγύησης και ακολούθως να αποδοθεί στον δικαιούχο. (Άρθρο 6)

 • Ακολούθως, επισημαίνεται η δυνατότητα των αρμόδιων Διαχειριστών να χορηγούν Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και να συνάπτουν Συμβάσεις Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με τον ειδικό όρο περιορισμένης έγχυσης ενέργειας και ισχύος των σταθμών. Επιδίωξη της εν λόγω ρύθμισης είναι «η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η οποία θα καθιστά δυνατή την πρόσβαση σταθμών συνολικά μεγαλύτερης ισχύος». (Άρθρο 10)
 • Σε σχέση με την Άδεια Εγκατάστασης προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται οποιαδήποτε μεταβολή που απαιτεί εκ νέου έλεγχο του δικαιώματος χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης, του γηπέδου εγκατάστασης των μονάδων του σταθμού ή του γηπέδου ασφαλείας, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στο γήπεδο εγκατάστασης. Στις λοιπές περιπτώσεις παρέχεται, πλέον, η δυνατότητα της «απλούστερης διαδικασίας ενημέρωσης φακέλου», η οποία λαμβάνει χώρα μέσω γνωστοποίησης της μεταβολής από τον ενδιαφερόμενο και κάτοχο της Άδειας Εγκατάστασης στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. (Άρθρο 20) Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης Τμηματικής Άδειας Εγκατάστασης, άπαξ, και μόνο για τμήμα έργου, το οποίο έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια και αφορά τουλάχιστον σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της συνολικής ισχύος, για την οποία έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής. Με την υποβολή αιτήματος για Τμηματική Άδεια Εγκατάστασης, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για έκδοση της τελικής Άδειας Εγκατάστασης, ως προς τη συνολική ισχύ του Σταθμού. (Άρθρο 23)
 • Σε σχέση με τη θέση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε λειτουργία, αξίζει να τονιστεί η δυνατότητα του κατόχου σταθμού που δεν έχει συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και πριν τη θέση του εν λόγω σταθμού σε λειτουργία, να υποβάλει στον ΔΑΠΕΕΠ, ανέκκλητη δήλωση ότι δεν επιθυμεί τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Συνεπώς, ο σταθμός θα λειτουργεί απευθείας στην Αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 12Α του Ν. 4414/2016. (Άρθρο 25)
 • Ως προς τα ορόσημα που θα πρέπει να επιτυγχάνουν οι επενδυτές σταδιακά, επισημαίνεται πως για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τους χερσαίους αιολικούς και τους υβριδικούς σταθμούς ΑΠΕ θα πρέπει μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, να υποβληθεί αίτηση για Άδεια Εγκατάστασης, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, θα παύσει αυτοδικαίως η Βεβαίωση Παραγωγού. Ακόμα, επισημαίνεται πως η Άδεια Εγκατάστασης διαρκεί για τρία (3) έτη, χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί είτε αίτηση για την προσωρινή σύνδεση του σταθμού, είτε δήλωση ετοιμότητας, είτε αίτηση για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας ή τμηματικής Άδειας Λειτουργίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, η Άδεια Εγκατάστασης θα παύσει αυτοδικαίως.  (Άρθρο 31)
 • Προς επίτευξη όλων των ανωτέρω, θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε λειτουργία ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Π.Σ.Α.Π.Ε.), το οποίο θα τηρείται στην Υπηρεσία μιας Στάσης του ΥΠΕΝ και θα λειτουργεί με μέριμνά της. Σκοπός του είναι η λειτουργία του ως πύλης εισόδου όλων των αιτήσεων των Παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ως κοινού σημείου διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών. (Άρθρο 41)
 • Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου αιτήσεις για τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και για σύναψη ή τροποποίηση της Σύμβασης Σύνδεσης, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στο νομοσχέδιο. (Άρθρο 52)

Έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Εν συνεχεία, οι διατάξεις του νομοσχεδίου αναφέρονται στα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη το «γενικότερο όφελος στην εθνική οικονομία, την πράσινη ενέργεια και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και στην επίτευξη στόχων του ΕΣΕΚ για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», η θέση σε λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 3,5 GW, επιπλέον των υδροηλεκτρικών, συνιστά μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της χώρας έως το 2030. Προς τούτο, μέσω της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας, επιχειρείται η θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. 

Τα σημεία του Μέρους Γ’ που συνιστούν τους βασικούς άξονες της επιχειρούμενης νομοθετικής παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:

 • Αναφορικά με τη δραστηριότητα της παραγωγής, επισημαίνεται πως έως σήμερα, οι σχετικές άδειες χορηγούνται δυνάμει του Κανονισμού αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Β’ 1498/08.12.2000), ο οποίος δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αδειοδοτικές απαιτήσεις για το σύνολο των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 132 του Ν. 4001/2011 που περιέχει γενικές ρυθμίσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ενσωματώνεται το άρθρο 8 της Οδηγίας 2019/944, δυνάμει του οποίου εισάγονται κριτήρια αξιολόγησης που λαμβάνουν υπόψη τη συνεισφορά της δυναμικότητας παραγωγής στην επίτευξη του συνολικού στόχου της ΕΕ για μερίδιο τουλάχιστον 32% της ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030 και στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, καθώς και την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων για την οικοδόμηση νέας δυναμικότητας παραγωγής, όπως οι λύσεις απόκρισης ζήτησης και η αποθήκευση ενέργειας. Μάλιστα, η πρόβλεψη για την απαγόρευση χορήγησης ή τροποποίησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εγκαταστάσεις με καύσιμο λιθάνθρακα ή λιγνίτη ερείδεται στους εθνικούς στόχους για την απολιγνιτοποίηση και την απεξάρτηση από στερεά ρυπογόνα καύσιμα. (Άρθρο 66) 
 • Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, στο οποίο καταχωρούνται και οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των σχετικών αδειών αξιολογούνται βάσει πλειόνων απαιτήσεων που παρέχουν αυξημένο βαθμό ασφάλειας για την υλοποίηση του έργου, όπως μεταξύ άλλων, η αναλυτική τεχνική περιγραφή των σταθμών και του εξοπλισμού, η μελέτη για τη λειτουργία και τα προσδοκώμενα έσοδα του έργου από τη συμμετοχή του στην αγορά, το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την οικονομική επάρκεια του αιτούντος,. (Άρθρο 67) 
 • Ακολούθως, προβλέπεται το γενικό αδειοδοτικό πλαίσιο για την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η τήρηση από τον φορέα αδειοδότησης – ΡΑΕ του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.ΑΠ.Η.Ε.), μέσω του οποίου εκδίδονται οι άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και στο οποίο καταχωρούνται τα προβλεπόμενα στοιχεία, αιτήσεις, διαδικασίες και λεπτομέρειες. Ειδικότερα, εισάγονται σύγχρονες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων, όπως η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα του έργου και η βιωσιμότητα της επένδυσης, οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση της υλοποίησης και της βιωσιμότητας των σχετικών έργων. Από την υποχρέωση λήψης άδειας αποθήκευσης εξαιρούνται οι Σταθμοί Αποθήκευσης ονομαστικής ισχύος μικρότερης του ενός (1) MW. (Άρθρα 70, 71) 
 • Ως προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται ο λογιστικός διαχωρισμός αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για το σύνολο των ενεργειακών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και για τη δραστηριότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρησιμότητα έγκειται στη δυνατότητα ευχερούς παρακολούθησης των σχετικών εσόδων από την ΡΑΕ, ιδίως εν όψει συμμετοχής των σταθμών αποθήκευσης σε μηχανισμούς ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η απάλειψη της αναφοράς σε Επιλέγοντες και Μη Επιλέγοντες Πελάτες, εφόσον, πλέον, δεν υφίσταται ο εν λόγω διαχωρισμός. (Άρθρα 74, 75)
 • Προκειμένου να εξειδικευθούν όλες οι σχετικές με την αποθήκευση διατάξεις προβλέπεται η έκδοση οικείου Κανονισμού Αδειών. (Άρθρο 73) Σύμφωνα δε με τις μεταβατικές διατάξεις, οι εν ισχύ άδειες αποθήκευσης, αλλά και οι εκκρεμείς αιτήσεις οφείλουν να συμμορφωθούν με το νέο πληρέστερο πλαίσιο αδειοδότησης, άλλως η Ρ.Α.Ε. θα προβαίνει σε ανάκληση ή απόρριψη αυτών, αντίστοιχα. (Άρθρο 76)

Μία ακόμα καινοτομία του νομοσχεδίου αφορά την εισαγωγή προβλέψεων σχετικά με την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ενσωματωμένη αποθήκευση ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μέσω της τροποποίησης των διατάξεων του Ν. 4685/2020 σκοπείται η διακριτή αντιμετώπιση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με διατάξεις αποθήκευσης. Οι σταθμοί αυτοί είτε έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν ενέργεια από το σύστημα μεταφοράς ή το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είτε όχι (Άρθρα 78 – 80)
 • Ωστόσο, στα κορεσμένα δίκτυα, καθώς και στη νήσο Κρήτη, μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, η ισχύς της εκδοθησόμενης Βεβαίωσης αναστέλλεται, με επίπτωση και στις λοιπές προθεσμίες αδειοδότησης, με σκοπό τη συμμόρφωση με τους ειδικούς περιορισμούς για τη λήψη αδειών και λοιπών εγκρίσεων σε κορεσμένα δίκτυα. (Άρθρο 86)

Ακολούθως, σο Μέρος Δ’, επιχειρείται, ελλείψει υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η θέσπιση οικείων διατάξεων για την πιλοτική χωροθέτηση, αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών φωτοβολταϊκών σε θαλάσσιο περιβάλλον, «προκειμένου να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του συγκεκριμένου καινοτόμου τύπου έργων». Ειδικότερα, οι εν λόγω σταθμοί, απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού/ Ειδικών Έργων, περιβαλλοντικής αδειοδότησης/λήψης πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και οικονομικής άδειας και εξαιρούμενοι από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, μπορούν να λαμβάνουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, ενώ συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης έως την 31η/12/2022. (Άρθρα 89 – 92) Με σκοπό τη λελογισμένη απλούστευση και σύντμηση των σχετικών αδειοδοτικών σταδίων, οι σταθμοί εγκαθίστανται και λειτουργούν, δυνάμει Ενιαίας Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας, η οποία ενσωματώνει και αντικαθιστά όλες τις απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία διοικητικές άδειες. (Άρθρο 93). Κατόπιν αυτών, το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και χερσαίων εκτάσεων για τη λειτουργία των σταθμών με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης. (Άρθρο 94)

Με τις διατάξεις του Μέρους Ε’, δίδεται έμφαση σ’ έναν έτερο στόχο, αυτόν της απελευθέρωσης δεσμευμένου ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για την ένταξη νέων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και την προώθηση του ενεργειακού συμψηφισμού. Οι Διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν να επιβάλουν περιορισμούς στην εγχυόμενη στο δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια, οι οποίοι εν θα υπερβαίνουν το 5% της ετήσιας δυνατότητας παραγωγής ενέργειας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της εκάστοτε περιοχής. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών που θα βασίζεται σε μελέτη κόστους – οφέλους και θα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο διείσδυσης ενέργειας που επιτυγχάνεται στα έργα ΑΠΕ. Με την εφαρμογή περιορισμών έγχυσης δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο δίκτυο περισσότερων μονάδων ΑΠΕ. Επίσης, προβλέπεται ότι μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τα διαθέσιμα περιθώρια ισχύος όλων των υποσταθμών στο δίκτυο διανομής. Για τους υποσταθμούς όπου τα περιθώρια είναι έως δέκα (10) MW, τότε αυτά διατίθενται αποκλειστικά για αυτοπαραγωγή, ενεργειακό συμψηφισμό και πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στις στέγες. 

Τέλος, στο Μέρος ΣΤ’ του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ειδικότερες διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής οργάνωσης των λατομείων, των μεταλλείων, της χωροταξικής και πολεοδομικής διάρθρωσης, καθώς και της διαχείρισης αποβλήτων. 

Κρίσιμη είναι η παρακολούθηση των παρεμβάσεων, τοποθετήσεων και σχολίων που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς η τελική μορφή που θα λάβει το εν λόγω νομοσχέδιο, λόγω της μείζονος σημασίας των θεματικών που ρυθμίζει, θα διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο για την περαιτέρω διαμόρφωση της εγχώριας ενεργειακής αγοράς.https://energypress.gr/news/ypo-diavoyleysi-nomoshedio-gia-ape-kai-apothikeysi-oi-krisimes-allages-kai-nomikes-parametroi