Τον δρόμο για μία νέα πηγή εσόδων για τις «νέες» ΑΠΕ (δηλαδή τα έργα με λειτουργική ενίσχυση που τέθηκαν σε λειτουργία μετά τον Ιανουάριο του 2021) άνοιξαν οι ρυθμίσεις για τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας «πράσινων» πιστοποιητικών για την ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίες περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ. Τα έσοδα αυτά θα αξιοποιούνται για την απομείωση της «συνιστώσας» του ΕΤΜΕΑΡ που αφορά τον υπολογαριασμό του ΕΛΑΠΕ που αφορά τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ήδη έχουν δρομολογηθεί τα περισσότερα από τα βήματα προετοιμασίας που προβλέπονται στις σχετικές ρυθμίσεις, για τη διεξαγωγή της πρώτης δημοπρασίας Εγγυήσεων Προέλευσης. Έτσι ο Φορέας Έκδοσης, ο οποίος ορίζεται πρόσκαιρα ο ΔΑΠΕΕΠ, έχει εκπονήσει τον Κανονισµό Δηµοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. Ο Κανονισμός υποβάλλεται στη ΡΑΕ, από την οποία θα πρέπει να πάρει το «πράσινο φως» εντός 3 μηνών, ώστε εντός 6 μηνών από τη δημοσίευσή του να πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει επίσης ήδη ετοιμάσει την πλατφόρμα διεξαγωγής των δημοπρασιών. Παράλληλα, έχει προχωρήσει σε εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπουν οι ρυθμίσεις, και η οποία μεταξύ άλλων θα καθορίζει τη διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης, καθώς τον τύπο και το περιεχόµενο των «πράσινων» πιστοποιητικών. 

Πότε τα πιστοποιητικά των «νέων» ΑΠΕ εκδίδονται υπέρ του Φορέα

Στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας, καθορίζονται κριτήρια για ποιες Εγγυήσεις Προέλευσης θα περιέρχονται στον Φορέα Έκδοσης και ποιες θα εκδίδονται υπέρ των παραγωγών, όπως επίσης και για το ποια «πράσινα» πιστοποιητικά θα μπορούν να μεταβιβασθούν σε ενδιαφερόμενους, μέσω της διεξαγωγής δημοπρασιών. Βασική διάκριση είναι αν τα «πράσινα» πιστοποιητικά αφορούν «παλιές» ΑΠΕ (δηλαδή που τέθηκε σε λειτουργία πριν από τον Ιανουάριο του 2021) ή όχι, αλλά και αν οι μονάδες ΑΠΕ έχουν ενταθεί ή όχι σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης. 

Έτσι για τις «παλιές» ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, τα «πράσινα» πιστοποιητικά εκδίδονται υπέρ του Φορέα Έκδοσης. Εξαίρεση αποτελούν οι µεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθµοί, καθώς και οι μονάδες με σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, όταν αυτοί λήξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα «πράσινα» πιστοποιητικά εκδίδονται υπέρ των παραγωγών. 

Στην περίπτωση των «νέων» ΑΠΕ, υπέρ του Φορέα Έκδοσης εκδίδονται τα «πράσινα» πιστοποιητικά των μονάδων με λειτουργική ενίσχυση. Υπέρ των παραγωγών εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης «καινούριων» μονάδων χωρίς σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (μέχρι τη λήξη της) ή με αποκλειστικά επενδυτική ενίσχυση. 

Ανάκληση αζημίως των Εγγυήσεων των «παλιών» ΑΠΕ

Όσον αφορά τα «πράσινα» πιστοποιητικά από τις «παλιές» ΑΠΕ που εκδίδονται υπέρ του Φορέα, αυτά θα ανακαλούνται αζημίως μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των τελικών τους πελατών. Η συγκεκριμένη αναφορά σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία «πράσινων» τιμολογίων ρεύματος, αντικατοπτρίζοντας με την ανάκλησή τους στη στήριξη που παρέχουν ήδη μέσω του ΕΤΜΕΑΡ οι καταναλωτές στη λειτουργία των «παλιών» έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Αντίθετα, οι Εγγυήσεις Προέλευσης υπέρ του Φορέα Έκδοσης από τις «νέες» ΑΠΕ θα μεταβιβάζονται στους ενδιαφερόμενους μέσω δημοπρασιών. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία περιβαλλοντικών προϊόντων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με τα έσοδα από τις δημοπρασίες, θα μειώνονται ισόποσα οι επιβαρύνσεις στους εκπροσώπους φορτίου, για την αποζημίωση των ποσοτήτων ενέργειας που παράγουν οι «νέοι» σταθμοί. Οι επιβαρύνσεις αυτές θα μετακυλίονται μέσω χρέωσης στους πελάτες κάθε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που αυτός καταναλώνει, και θα αποτυπώνεται στον λογαριασμό ρεύματος.