Το επόμενο βήμα στην «ευρωπαϊκή ενοποίηση» του εγχώριου Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με την ένταξη της Ελλάδας στις συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές της Ευρώπης (XBID), μέσω τοπικού έργου υλοποίησης με την Ιταλία και τη Βουλγαρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 29 Νοεμβρίου. Το βήμα αυτό θα πάρει τη σκυτάλη από τη σύζευξη της εγχώριας Ενδοημερήσιας αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας (που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021), ενώ οι συνεχείς συναλλαγές θα πλαισιώσουν τις υφιστάμενες Συμπληρωματικές Περιφερειακές Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες (CRIDAs).

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έναρξη της συνεχούς διαπραγμάτευσης στην Ενδοημερήσια αποτελεί ορόσημο και για τον κλάδο των ΑΠΕ, καθώς «ενεργοποιεί» αυτόματα την πλήρη ανάληψη ευθυνών εξισορρόπησης για μία μεγάλη μερίδα «πράσινων» μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, σε ένα 24ωρο από σήμερα, τα έργα ΑΠΕ με Feed in Premium θα επωμιστούν το σύνολο των αποκλίσεων που προκαλούν. Ακόμη πιο σημαντικός ο ρόλος των ΦοΣΕ

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι λαμβάνει τέλος το μεταβατικό στάδιο που ίσχυσε από την έναρξη του Target Model και το οποίο περιόριζε τα οικονομικά «πέναλτι» των ΑΠΕ των παραπάνω κατηγοριών, για τις αποκλίσεις τους. Κατά συνέπεια, μπαίνουν τίτλοι τέλους στον Μεταβατικό Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ), ο οποίος συστάθηκε ώστε οι παραγωγοί και οι ΦοΣΕ να έχουν επαρκή χρόνο για να εξοικειωθούν με την υποβολή προβλέψεων έγχυσης.

Επομένως, η κατάργηση του ΜΜΒΑΠ έρχεται να αναδείξει ακόμη περισσότερο τον ρόλο των ΦοΣΕ, ώστε να ξεχωρίσουν εκείνοι οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης με τα μικρότερα κόστη εξισορρόπησης, χάρις στα προηγμένα προγνωστικά μοντέλα τους αλλά και τα μεγάλα χαρτοφυλάκιο του εκπροσωπούν.

Η έναρξη της πλήρους ανάληψης ευθυνών εξισορρόπησης από τις ΑΠΕ, παράλληλα με την «πρεμιέρα» της συνεχούς διαπραγμάτευσης στην Ενδοημερήσια, έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι οι συνεχείς ενδοημερήσιες συναλλαγές θα δώσουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στους παραγωγούς ΑΠΕ και τους ΦοΣΕ, ώστε να διορθώνουν τις αποκλίσεις των «πράσινων» μονάδων και, κατά συνέπεια, να περιορίζουν το κόστος εξισορρόπησης.

Ο λόγος αυτός ώθησε το ΥΠΕΝ να νομοθετήσει τον «συγχρονισμό» των δύο αλλαγών, με τροπολογία τον Ιούλιο του 2020. Πριν από την τροπολογία αυτή, προβλεπόταν ότι ο ΜΜΒΑΠ θα αποσυρόταν σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν κρινόταν πως η Ενδοημερήσια αγορά έχει πλέον αποκτήσει επαρκή ρευστότητα.

Ζητούμενο η μέγιστη ρευστότητα της Ενδοημερήσιας

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός τα έργα με συμβάσεις FiP, πλήρεις ευθύνες εξισορρόπησης θα αποκτήσουν και τα φωτοβολταϊκά πάνω από 400 κιλοβάτ με συμβάσεις Feed in Tarriff που έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 4η Ιουλίου 2019, αλλά και οι «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής οι οποίες συμμετέχουν απευθείας στην αγορά.

Παράγοντες του κλάδου των ΑΠΕ επισημαίνουν πως με την πλήρη ανάληψη ευθυνών εξισορρόπησης, οι «πράσινοι» σταθμοί θα συμμετέχουν πλέον στις αγορές όπως οποιαδήποτε άλλη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα συγκρατήσει τους όγκους που ενεργοποιούνται για λόγους εξισορρόπησης και, κατά συνέπεια, το κόστος εξισορρόπησης. Εξίσου σημαντικό είναι πως θα περιοριστεί η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων, ώστε να γίνεται πιο ορθολογική χρήση του φυσικού πόρου (νερού) με τον οποίο αυτές παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Από την άλλη πλευρά, η «ωρίμανση» του τρόπου συμμετοχής των ΑΠΕ στις αγορές προϋποθέτει τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα στην Ενδοημερήσια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, αίτημα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο trading είναι να αποκτήσουν πρόσβαση και στην Ενδοημερήσια αγορά, καθώς εκτιμούν πως η σύζευξη των Ενδοημερήσιων αγορών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ιταλίας, υπό καθεστώς συνεχών συναλλαγών, δεν αρκεί από μόνη της ώστε οι μονάδες ΑΠΕ να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, για τη διόρθωση των θέσεών τους.