Σε διαδικασία οριστικοποίησης της 2ης έκδοσης του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο ΔΑΠΕΕΠ, σχεδιάζοντας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ως το τέλος του μήνα, το τελικό κείμενο να σταλεί για έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Εφόσον η σχετική εγκριτική διαδικασία της Αρχής προχωρήσει εντός Ιουνίου τότε το αργότερο ως τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα έχουμε την πρώτη δημοπρασία εγγυήσεων Προέλευσης στο ελληνικό σύστημα, καθώς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του Κανονισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία.Σημειώνεται ότι έχουν ήδη προηγηθεί δύο «κύκλοι» δημόσιων διαβουλεύσεων τόσο με την αγορά όσο και μεταξύ ΡΑΕ και ΔΑΠΕΕΠ, με αποτέλεσμα το υπό επεξεργασία κείμενο του Κανονισμού να ενσωματώνει το σύνολο των παρατηρήσεων και σχολίων που έχουν υποβληθεί.

Παράλληλα με την προετοιμασία του Κανονισμού, ο Διαχειριστής προχωρά στην αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης με τελική κατάληξη να διαμορφωθεί ένα νέο μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης, στη βάση του οποίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι σχετικές δημοπρασίες. Το νέο πληροφοριακό σύστημα με αντίθεση με το υφιστάμενο, όπου γίνεται σε εθελοντική βάση η διάθεση εγγυήσεων προέλευσης, θα έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει την αυτόματη έκδοση των Εγγυήσεων Προέλευσης και κάθε συμμετέχων να παρακολουθεί την εξέλιξη των δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο.

Ταυτόχρονα, δεδηλωμένη είναι η πρόθεση του Διαχειριστή να τρέξουν άμεσα οι δημοπρασίες, εφόσον και το ενδιαφέρον της αγοράς επιτάσσει κάτι τέτοιο. Από την άποψη αυτή, ο ΔΑΠΕΕΠ εξετάζει κάθε ενδεχόμενο “ευελιξίας” στην διεξαγωγή των δημοπρασιών, ώστε να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την εγκαθίδρυση του νέου πληροφοριακού συστήματος και κατά την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο Διαχειριστής έχει ήδη εκκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την ανεύρεση αναδόχου προκειμένου να αναπτύξει το κατάλληλο λογισμικό για τα παραπάνω.

Σε επόμενο στάδιο το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης θα στηρίξει την διασύνδεση της πλατφόρμας του Διαχειριστή με το ψηφιακό μητρών (HUB) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φορέων Εγγυήσεων Προέλευσης AIB (Association of Issuing Bodies). Μέλη του AIB είναι οι φορείς έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης από 24 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων ο ΔΑΠΕΕΠ.

Η διασύνδεση του ελληνικού πληροφοριακού συστήματος με το ψηφιακό μητρώο του ΑΙΒ «θα ανοίξει τις πόρτες» του εξωτερικού για πρώτη φορά για τις Εγγυήσεις Προέλευσης από ελληνικές μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ώστε αυτές να είναι διαπραγματεύσιμες στα κράτη της «Γηραιάς Ηπείρου» των οποίων οι φορείς έκδοσης είναι μέλη του ΑΙΒ. Η εξέλιξη αυτή θα σημαίνει αναβάθμιση της αξίας των εγχώριων Εγγυήσεων Προέλευσης, αλλά και ενίσχυση της ρευστότητας της αντίστοιχης αγοράς. Υπενθυμίζεται, όπως έχει γράψει το energypress, η πρώτη «δεξαμενή» Εγγυήσεων Προέλευσης προς δημοπράτηση θα αποτελέσουν οι «νέες» ΑΠΕ (δηλαδή τα έργα που τέθηκαν σε λειτουργία μετά τον Ιανουάριο του 2021) που θα εκδίδουν «πράσινα» πιστοποιητικά και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους μέσω της διεξαγωγής δημοπρασιών. Στην περίπτωση των «νέων» ΑΠΕ, υπέρ του Φορέα Έκδοσης εκδίδονται τα «πράσινα» πιστοποιητικά των μονάδων με λειτουργική ενίσχυση. Υπέρ των παραγωγών εκδίδονται οι Εγγυήσεις Προέλευσης «καινούριων» μονάδων χωρίς σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης ή με αποκλειστικά επενδυτική ενίσχυση.