Δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του ΥΠΕΝ για την ανάπτυξη των υβριδικών σταθμών στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του energypress.

Η απόφαση αφορά στην ανάπτυξη ΥΒ.Σ. στην Κρήτη, συνολικής εγγυημένης ισχύος έως 120 MW, συντιθέμενης από Υ.ΒΣ. που περιλαμβάνουν:(α) συστήματα αντλησιοταμίευσης με αιολικούς σταθμούς, έως και 50 MW εγγυημένης ισχύος,

(β) συστήματα συσσωρευτών (μπαταρίες) με αιολικούς σταθμούς, έως 50 MW εγγυημένης ισχύος,

(γ) συστήματα συσσωρευτών (μπαταρίες) με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, έως 50 MW εγγυημένης ισχύος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το χαρτοφυλάκιο των 120 MW, δίνεται προβάδισμα σε τέσσερα έργα συνολικής ισχύος 84,45 MW, τα οποία βρίσκονται σε ώριμο αδειοδοτικά στάδιο.

Η προτεινόμενη Τ.Α. δεν δύναται να υπερβαίνει την καθορισθείσα ανώτατη τιμή προσφορών ανά τεχνολογία/κατηγορία σταθμών ως εξής:

α) Για ΥΒ.Σ. με μονάδες ΑΠΕ αιολικούς σταθμούς και αποθηκευτικό σύστημα αντλησιοταμίευσης, τα 148 €/MWh εγχεόμενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,β) Για ΥΒ.Σ. με μονάδες ΑΠΕ αιολικούς σταθμούς και αποθηκευτικό σύστημα μπαταριών, τα 117 €/MWh εγχεόμενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,

γ) Για ΥΒ.Σ. με μονάδες ΑΠΕ φωτοβολταϊκούς σταθμούς και αποθηκευτικό σύστημα μπαταριών, τα 133 €/MWh εγχεόμενης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.